Home.
Freestyle.
Contact.
Voorwaarden.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden daaronder verstaan zowel de door R-DesignIT te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en alle offertes of aanbiedingen van R-DesignIT;
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, dan wel derden zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen, offertes van en overeenkomsten met R-DesignIT, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de algemene voorwaarden of derden van toepassing zullen zijn;
Voor zover zou blijken dat een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan nietig zouden zijn, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen of onderdelen daarvan onverlet;
R-DesignIT is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van R-DesignIT. Indien de opdrachtgever wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
Offertes, aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van R-DesignIT zijn vrijblijvend, tenzij R-DesignIT schriftelijk heeft vermeld dat de handelingen niet vrijblijvend zijn;
Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft R-DesignIT het recht het aanbod binnen vier dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen;
Overeenkomsten met R-DesignIT komen slechts tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van een door R-DesignIT opgestelde overeenkomst (geparafeerd op iedere pagina en op laatste pagina ondertekend en gedagtekend) of door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een schriftelijk aanbod van R-DesignIT, dan wel door schriftelijke vastlegging door R-DesignIT van de met de opdrachtgever gemaakte afspraken.
Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, tenzij R-DesignIT uitdrukkelijk anders aangeeft;
Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de R-DesignIT verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden R-DesignIT niet.
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat R-DesignIT met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij hierdoor voor R-DesignIT ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt onder andere begrepen de door R-DesignIT geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die R-DesignIT reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt;
Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid en van welke aard dan ook, door de opdrachtgever zijn aangebracht, komt in afwijking de overeenkomst eerst tot stand indien R-DesignIT aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen;
Voor zover de opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met R-DesignIT aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de opdrachtgever aan te tonen; bij het bestellen van de dienst dient de opdrachtgever alle door R-DesignIT gevraagde informatie te verstrekken en de door R-DesignIT voorgeschreven bestelmethoden toe te passen. Indien de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt of niet de voorgeschreven bestelmethode volgt is R-DesignIT gerechtigd de dienst met onmiddellijke ingang te beeindigen of op te schorten; R-DesignIT heeft het recht door de opdrachtgever aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt, teksten, foto's en tekeningen en andere gegevens te weigeren te verwerken in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te verlenen diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde nomen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, uiterlijk, ras, geslacht, cultuur of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving.

Artikel 4: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door R-DesignIT niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail per computer en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 5: Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings-, en eventuele opslagkosten, en de kosten verband houdende met een op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef;
De prijs die R-DesignIT voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen condities. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijsopgave geldende kostprijsbepalende factoren;
Prijswijziging: R-DesignIT is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich voordoen: stijging van de kosten van materialen, diensten die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, verhoging van energiekosten of in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, ondeugdelijke schetsen, foto's etcetera, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever aan R-DesignIT die R-DesignIT tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn eveneens grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zin grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. R-DesignIT is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van beeldmateriaal, foto's, werktekeningen, modellen, tekst en van zet-, druk, en andere proeven. R-DesignIT zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt;
Meerwerk/extra kosten: indien R-DesignIT ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht;

Artikel 6: Levering van bedrukte goederenArtikel 7: Levertijd
Een door R-DesignIT opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. R-DesignIT is, bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld;
De binding van R-DesignIT aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging(en) in de specificaties van het werk wenst en of niet aan haar verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden voldoet, tenzij de geringe betekenis van de wijziging(en) of het geringe oponthoud R-DesignIT in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen (uiterste) termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door R-DesignIT noodzakelijk is. R-DesignIT is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal R-DesignIT de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren;
De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door R-DesignIT gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door R-DesignIT mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van R-DesignIT;
De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is R-DesignIT gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van R-DesignIT onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van R-DesignIT.

Artikel 8: Reclames
Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan R-DesignIT niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is;
Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft;
Reclames ter zake van de hoogte van de door R-DesignIT verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft;
Voor de door R-DesignIT geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde R-DesignIT van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan R-DesignIT garantie heeft gegeven;
Door R-DesignIT als ondeugdelijk erkende goederen zullen door haar hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting;
Terugzending door opdrachtgever mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van R-DesignIT, doch is voor rekening en risico van opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
R-DesignIT behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan;
Indien R-DesignIT in het kader van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat opdrachtgever ook deze vordering van R-DesignIT geheel heeft voldaan;
De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die R-DesignIT jegens opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens R-DesignIT;
Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel;
Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra R-DesignIT de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen opdrachtgever;
Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens R-DesignIT goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is R-DesignIT gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 10: Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening op opschorting te kunnen beroepen;
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen;
R-DesignIT is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen, waarbij R-DesignIT gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van R-DesignIT vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst;
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. R-DesignIT is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen;
Bij niet tijdige betaling, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop vervallen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder inbegrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente met een minimum van Eur. 200,--. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door de opdrachtgever zullen alle verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door R-DesignIT van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van diensten;
Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van R-DesignIT, is R-DesignIT nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst;
Voorts geldt als aanvullende schadebeperkende omstandigheid dat R-DesignIT nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst en R-DesignIT voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die R-DesignIT van haar verzekeraar vergoed krijgt;
Opdrachtgever vrijwaart R-DesignIT voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig danwel onzorgvuldig gebruik van de door opdrachtgever aan R-DesignIT geleverde producten en diensten;
R-DesignIT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 12: Ontwerpen, modellen, etc.
Op alle door R-DesignIT vervaardigde goederen, zoals ontwerptekeningen, prints, proefdrukken, werk- en detailtekeningen, modellen, informatiedragers, databestanden, fotografische opnamen, drukfilms, berust het industrieel eigendomsrecht danwel het auteursrecht van R-DesignIT, ook als een of meer van de hiervoor vermelde creaties als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur staan vermeld;
R-DesignIT is niet gehouden de rechten aan de opdrachtgever over te dragen;
R-DesignIT is niet gehouden de bedoelde goederen voor de opdrachtgever te bewaren. Indien R-DesignIT en de opdrachtgever overeengekomen dat deze zaken door R-DesignIT zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat R-DesignIT instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik;
Opdrachtgever garandeert aan R-DesignIT dat de opdrachtgever copyright heeft op alle items, waaronder maar niet beperkt tot logo's, foto's, grafische voorstellingen en teksten die de opdrachtgever aanlevert, of dat er toestemming is van de copyright houder voor opname van deze elementen in een opdracht;
Opdrachtgever vrijwaart R-DesignIT tegen alle aanspraken van derde uit hoofde van inbreuk op rechten van industriele eigendom en auteursrechten ter zake de opdrachtgever aan R-DesignIT aangeleverde items als hiervoor vermeld;
Opdrachtgever vrijwaart R-DesignIT voor alle vorderingen van derden voor zover onverhoopt mocht blijken dat opdrachtgever hetgeen hij overeenkomstig heeft gegarandeerd niet nakomt of dat opdrachtgever ten onrechte de hiervoor vermelde garantie heeft verstrekt.

Artikel 13: Eigendom opdrachtgever
R-DesignIT zal door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder;
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten;
De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan R-DesignIT van kopij, een tekening, een print, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven zaken tijdens de bewaring door R-DesignIT worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever R-DesignIT op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken;
De opdrachtgever verleent R-DesignIT omgaand op verzoek van R-DesignIT een pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met R-DesignIT door hem in de macht van R-DesignIT worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan R-DesignIT verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 14: Geschillen/toepasselijk recht
De overeenkomst tussen R-DesignIT en de opdrachtgever wordt met uitsluiting van het recht van andere staten, beheerst door het Nederlands recht;
Van geschillen tussen partijen is met uitsluiting van andere gerechten bevoegd kennis te nemen de arrondissementsrechtbank, tenzij het geschil behoort tot de bevoegdheid van het kantongerecht. In dat laatste geval is de Kantonrechter bevoegd naar de competentieregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Voorwaarden